ALGEMENE VOORWAARDEN en Bepalingen

Hieronder staan de algemene verkoopsvoorwaarden die de contractuele betrekking tussen elke gebruiker van de site www.maestro-gallery.com en zijn verbonden sites, producten, diensten, mobiele applicaties en tools (gezamenlijk de "Site") (hierna aangeduid als "Gebruiker" of "U") en het bedrijf Maestro Gallery, waarvan het kantoor is gevestigd op de Tweede Helmersstraat 17-19, 1054 CB Amsterdam, Nederland, en is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nederland onder het nummer ____________ (hierna aangeduid als "Maestro Gallery").

Alle andere voorwaarden, inclusief voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen, worden vervangen door deze algemene verkoopvoorwaarden. Maestro Gallery heeft het recht om op elk moment specifieke bepalingen van zijn algemene voorwaarden te wijzigen, en het is verplicht om ze opnieuw te lezen voor elk bezoek aan de site www.maestro-gallery.com (hierna aangeduid als " Site "). Deze herzieningen zijn van kracht vanaf de datum van hun online plaatsing (de datum van hun online plaatsing verschijnt aan het einde van de huidige voorwaarden) en kunnen niet worden toegepast op contracten die al zijn afgerond. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling regelen elke aankoop op de Site. Na lezing van de algemene voorwaarden en controle van uw bestelling, aanvaardt u deze zonder voorbehoud. Door de Site te gebruiken, stemt u in met de hierna vermelde voorwaarden. De huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van Maestro Gallery kunstwerken op de Site. Maestro Gallery biedt Kopers toegang tot en gebruik van de Site onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden en het privacybeleid van Maestro Gallery, beschikbaar op: https://www.maestro-gallery.com/privacybeleid/. Door de Site te gebruiken, gaat U akkoord met deze Voorwaarden en ons Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of ons privacybeleid, mag u geen toegang krijgen tot of gebruik maken van de Site.

1. De Site

De Site dient als een online marktplaats voor gekwalificeerde verzamelaars ("Verzamelaars") en kunstenaars ("Kunstenaars") om kunstwerken ("Kunstwerken") te koop aan te bieden aan potentiële kopers. Wij bieden kunstfotografie, -schilderijen en -beeldhouwwerken van opkomende en gevestigde kunstenaars uit de hele wereld aan. In sommige gevallen treden wij ook op als tussenpersoon, agent en zaakwaarnemer voor de Verzamelaars en Kunstenaars.

2. Kenmerken van de producten en Services

Foto's van de Fotografie Kunst Markt zijn op bestelling (MTO), of op maat gemaakt, wat betekent dat elke afdruk uniek is en aangepast aan uw specificaties. Foto's van de Limited Edition Art Photography zijn beschikbaar in één of meerdere formaten en montages, afhankelijk van de afspraken die tussen de fotograaf en Maestro Gallery zijn gemaakt. De Limited Edition Art Photography gaat vergezeld met een biografie van de kunstenaar en een certificaat van echtheid in het Engels. Daarnaast biedt Maestro Galerij ook een breed scala van originele abstracte schilderijen en sculpturen van bekende en opkomende kunstenaars.

Prijzen zijn inclusief belastingen en verzendkosten. De valuta waarin de prijzen worden getoond varieert afhankelijk van het land van waaruit de Site wordt benaderd: Euro's voor landen in de eurozone, USD voor de Verenigde Staten, en Euro's voor alle andere landen. U bent de importeur van het werk of de werken in kwestie als ze worden geleverd aan een ander land dan Nederland. Douanetarieven of andere lokale invoerkosten, alsmede staatskosten, kunnen worden gevraagd voor alle werken die worden verzonden naar bestemmingen buiten Nederland. Deze kosten en toeslagen vallen niet onder de bevoegdheid van Maestro Gallery. Zij staan onder uw controle en zullen resulteren in uw volledige verantwoordelijkheid, zowel in termen van openbaarmaking als betalingen aan de autoriteiten en verantwoordelijke organisaties van uw land. We raden u aan om hierover meer te weten te komen bij uw lokale autoriteiten. Maestro Gallery behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. Werken worden gefactureerd op basis van de huidige prijslijst die geldt op het moment van registratie van de bestelling, op basis van beschikbaarheid.

3. Intellectuele Eigendom

Tenzij anders aangegeven, behoort alle inhoud van deze site, inclusief auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, toe aan of is in licentie gegeven door ons. De inhoud van onze site mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, verspreid, verkocht, verhuurd, in sublicentie worden gegeven, worden opgeslagen of anderszins worden hergebruikt, tenzij wij u daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

(a) Rechten met betrekking tot het werk
De kunstenaar behoudt de rechten van het auteurschap van zijn of haar werk, zoals gedefinieerd door de Nederlandse wet, omdat hij of zij het initiatief nam tot de creatie ervan. De auteurs en Maestro Gallery bezitten de vertegenwoordigings- en reproductierechten van de werken die op de website www.maestro-gallery.com worden getoond. Voor elke exploitatie van deze rechten is hun gezamenlijke toestemming vereist. Bijgevolg zijn uw rechten op het verworven werk beperkt tot privégebruik, zonder recht op vertegenwoordiging of reproductie.

(b) Intellectueel eigendomsrecht
De elementen op de site en de site zelf zijn alle beschermd door auteursrechten, merken, tekeningen, modellen en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De volgende elementen zijn niet limitatief: foto's, afbeeldingen, ontwerpen, illustraties, teksten, video's, logo's, screensavers, achtergronden, handelsmerken, modellen, softwareprogramma's. Deze materialen zijn ofwel eigendom van Maestro Gallery of worden gebruikt met de toestemming van hun eigenaars. Bijgevolg is elke reproductie, representatie, gebruik, aanpassing, wijziging, opneming, vertaling of commercialisering, hetzij gedeeltelijk of integraal, verboden, ongeacht de methode of het medium zijn verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Maestro Gallery.

4. Cadeaubon

Per bestelling wordt slechts één cadeaubon aanvaard. Een cadeaubon kan niet worden gebruikt voor meerdere bestellingen: hij kan slechts één keer worden gebruikt. Het is ook niet mogelijk om een eventueel resterend saldo terug te vorderen. Cadeaubonnen kunnen niet worden omgeruild of terugbetaald.

5. Registratie en toegang tot de account

Om de Site te gebruiken, kan het nodig zijn dat u zich registreert. Geregistreerde moeten basisinformatie verstrekken, waaronder een geldig emailadres en een wachtwoord dat gebruikt zal worden om hun accounts aan te maken en te openen. Dit wachtwoord moet, samen met de rest van uw registratie-informatie, privé worden gehouden en met niemand worden gedeeld. Om hun accounts te personaliseren, kunnen inschrijvers tijdens het registratieproces vrijelijk aanvullende informatie verstrekken. Nadat zij zich hebben aangemeld, kunnen inschrijvers toegang krijgen tot hun accounts om hun profielinformatie en transactiegegevens te bekijken door het symbool op de startpagina van de Site te selecteren. De Site is niet bedoeld voor minderjarigen. Om deze Site te gebruiken, moet u ten minste 18 jaar oud zijn. Deze Site is niet bedoeld voor kinderen jonger dan dertien jaar, en verzamelt niet opzettelijk informatie van kinderen jonger dan dertien jaar. Kopers kunnen op elk moment hun registratie en account annuleren. Verzoeken om accounts te annuleren moeten om veiligheidsredenen naar support@maestro-gallery.com worden gestuurd vanaf de geregistreerde emailaccount bij Maestro Gallery. Een annuleringsverzoek dat per telefoon of op een andere manier wordt ontvangen zal niet worden geaccepteerd.

(a) Wie kan zich registreren?
1. Registratie is beperkt tot natuurlijke personen die meerderjarig en handelingsbekwaam zijn of partnerschappen hebben. Met name minderjarigen mogen zich niet inschrijven. Wij vragen om uw begrip hiervoor.
2. De inschrijving van een rechtspersoon kan alleen worden voltooid door een natuurlijk persoon met de vereiste bevoegdheid.
3. Indien de door u bij de inschrijving verstrekte gegevens geheel of gedeeltelijk veranderen, dient u deze onverwijld te corrigeren.
4. Bij de registratie moeten een gebruikersnaam en een wachtwoord worden gekozen. De gebruikersnaam mag geen inbreuk maken op de rechten van derden, met name auteurs- of merkrechten. Bovendien mag de gebruikersnaam niet misleidend, schadelijk voor de openbare orde of onwettig zijn. Wij kunnen expliciete criteria en beperkingen opleggen voor nieuwe gebruikersnamen, alsook bestaande gebruikersnamen weigeren - met terugwerkende kracht.
5. Wachtwoorden moeten privé worden gehouden, en toegang tot accounts moet worden beperkt. Als u vermoedt dat derden misbruik maken van uw account, moet u ons daar onmiddellijk van op de hoogte brengen.


(b) Hoe worden onze diensten verleend?
1. Onderhoud
Wij zullen regelmatig onderhoud plegen aan onze website met het oog op de toekomstige ontwikkeling en veiligheid, alsook om een foutloze dienstverlening te garanderen. Daartoe, en met de nodige aandacht voor uw belangen, behouden wij ons het recht voor om de levering van onze diensten tijdelijk op te schorten of te beperken. Voor zover mogelijk dienen dergelijke onderhoudswerkzaamheden te worden uitgevoerd wanneer de apparatuur niet in gebruik is. Indien langere perioden van onderbreking of beperking noodzakelijk zijn, zullen wij u op de hoogte brengen van het type, de omvang en de duur van de onderbreking, indien dit gezien alle omstandigheden mogelijk is, en indien dit het essentiële herstel van de huidige onderbreking niet vertraagt.
2. Storing en uitval van het systeem
U bent zich ervan bewust dat het, gezien de stand van de technologie, niet mogelijk is om werken volledig vrij van systeemstoringen en storingen beschikbaar te stellen voor weergave op het internet. Dientengevolge nemen wij geen verantwoordelijkheid voor niet-toegankelijkheid van werken als gevolg van technische problemen met communicatienetwerken, inbreuken op de beveiliging door derden (bijv. denial of service-aanvallen), of onvolledige en/of gedateerde aanbiedingen op proxyservers (tijdelijke caches), wanneer dit buiten onze controle ligt.

6. Wijzigingen

(a) Maestro Gallery heeft de volledige controle over het ontwerp, het gevoel, de inhoud, de exploitatie en de evolutie van de Site, en wij behouden ons het recht voor om de Site en de inhoud op elk moment te wijzigen.
(b) Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen. Alle eerdere kennisgevingen of verklaringen met betrekking tot onze Voorwaarden betreffende deze Site worden vervangen door de hieronder opgenomen bepalingen. Wij raden u aan de Site regelmatig te bezoeken om de huidige Voorwaarden en eventuele wijzigingen te bekijken. Door gebruik te blijven maken van de Site na eventuele wijzigingen van de Voorwaarden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de wijzigingen.
(c) Wij behouden ons het recht voor om elk aspect van de Site te beëindigen, te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie, producten, gegevens, tekst, muziek, geluid, foto's, grafische voorstellingen, video, berichten of ander materiaal ("Inhoud"), functies en/of uren van beschikbaarheid, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, en wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij. Wij kunnen ook, zonder waarschuwing of boete, beperkingen en limieten instellen op de manier waarop u de Site gebruikt of uw toegang tot delen of het geheel ervan beperken. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze regels en/of beperkingen te allen tijde te wijzigen.

7.Onbeschikbaarheid van de Site

Maestro Gallery kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onderbreking van de site, voor bugs, alle onvolkomenheden of alle weglatingen in de informatie die op deze site beschikbaar is, of voor schade die het gevolg is van een frauduleuze inbraak door een derde partij die een wijziging van de informatie heeft veroorzaakt.

Deze site kan links naar andere sites bevatten. Maestro Gallery is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de moeilijkheden bij de toegang tot deze sites.Maestro Gallery is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site, of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken. Maestro Gallery kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen die worden veroorzaakt door softwareprogramma's die al dan niet zijn opgenomen in of worden gedistribueerd met de Site.

Maestro Gallery verbindt zich tot het handhaven van alle wettelijke beschermingen waarop U recht kan hebben. Wij zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor overtredingen van wetgeving die specifiek is voor het land van levering omdat de werken die op onze site worden getoond in overeenstemming zijn met de Nederlandse wet. Daarom raden wij U aan om de huidige wetgeving in het land van levering te controleren.

Alle gebruikers moeten ermee instemmen dat:
(a) Tijdelijke onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Site kunnen optreden als gevolg van normale gebeurtenissen van tijd tot tijd.
(b) De Site of een deel van de Site op elk moment en om welke reden dan ook niet beschikbaar kan zijn.

8. Verboden Gebruik

Personen die gebruik maken van de geautoriseerde diensten van Maestro Gallery mogen de Site alleen om legitieme redenen gebruiken. Maestro Gallery verbiedt uitdrukkelijk het gebruik van de Site voor een van de volgende doeleinden, en alle Kopers moeten ermee instemmen de Site niet te gebruiken voor een van de volgende doeleinden:
1. Zich voordoen als een andere persoon;
2. Het vormen van of aanzetten tot gedrag dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins een overtreding zou zijn van enige stad, staat, nationale of internationale wet of regelgeving of dat niet in overeenstemming is met geaccepteerd Internet protocol;
3. Het plaatsen van materiaal waarop auteursrecht rust of dat anderszins in het bezit is van een derde partij, tenzij u het auteursrecht bezit of toestemming van de eigenaar heeft om het te plaatsen;
4. Het plaatsen van materiaal dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, privacy of publiciteitsrechten van een andere persoon;
5. Pogingen om de netwerken of netwerkbeveiliging van de Site of Maestro Gallery te verstoren of de Site te gebruiken om ongeoorloofde toegang te krijgen tot een ander computersysteem.

9. Veiligheidsregels

Schendingen van de systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Maestro Gallery zal voorvallen onderzoeken en kan wetshandhavingsinstanties inschakelen, en met hen samenwerken, om de Koper of Kopers te vervolgen. Het is de Kopers verboden de beveiliging van de Site te schenden of te proberen te schenden, wat het volgende omvat, maar niet beperkt is tot:
1. Toegang te verkrijgen tot gegevens die niet voor u bestemd zijn of in te loggen op een server of account waartoe u geen toegang hebt;
2. Pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te peilen, te scannen of te testen of om veiligheids- of authenticatiemaatregelen te doorbreken zonder de juiste autorisatie;
3. Pogingen om de dienstverlening aan een Koper, host of netwerk te verstoren, inclusief, zonder beperking, door middel van het indienen van een virus, worm, Trojan Horse of andere schadelijke code op de Site, overbelasting, "flooding", "mailbombing" of "crashing", of het verzenden van ongevraagde e-mail, inclusief promoties en/of reclame voor producten of diensten; of
4. Het vervalsen van TCP/IP packet headers of een deel van de header informatie in een e-mail of nieuwsgroep posting.

10. Beëindiging van Gebruik

Maestro Gallery behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, naar eigen oordeel, het gebruik van de Site door een persoon of entiteit te beëindigen of te weigeren, om welke reden dan ook of helemaal geen reden, en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten of verantwoordelijkheden die u heeft met betrekking tot lopende of voltooide transacties, evenals alle schadeloosstellingen en verplichtingen met betrekking tot uw gebruik van de Site, zullen na beëindiging blijven bestaan.

11. Beperking van Aansprakelijkheid

In geen geval zal Maestro Gallery zijn geaffilieerde bedrijven, of een van hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, partners,dochterondernemingen, divisies, opvolgers, leveranciers, distributeurs,verkopers, aannemers en vertegenwoordigers aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale, incidentele, gevolg-, voorbeeld- of bestraffende schade die voortvloeit uit, of direct of indirect verband houdt met het gebruik van,of het onvermogen tot gebruik van de Site of de inhoud, het materiaal en de functie met betrekking daartoe, inclusief, zonder beperking, verlies van inkomsten, of verwachte winst, of verloren zaken, gegevens of verkoop, of kosten van vervangende diensten, zelfs als Maestro Gallery of zijn vertegenwoordiger of dergelijke persoon op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

12. Verhouding tussen de Partijen

(a) Maestro Gallery is verantwoordelijk voor het nauwkeurig beschrijven en prijzen van de Kunstwerken die het te koop aanbiedt en voor het leveren van de Kunstwerken, inclusief overdracht van eigendom en verzending, exclusief BTW en import/export rechten aan de juiste autoriteit buiten de EU.
(b) In overeenstemming met de kunstenaar of verzamelaar is Maestro Gallery verantwoordelijk voor het bepalen van de waarde, conditie en authenticiteit van de Kunstwerken die worden aangekocht en voor het betalen van de aankoopprijs aan de verzamelaar of kunstenaar, exclusief eventuele verzendkosten of import/exportrechten.

13. Facturering

Onze Betaalmodule en betalingen worden afgehandeld door Stripe. Stripe stelt onze klanten in staat om verschillende Betaalmethoden te gebruiken. De verschillende betaalmethoden hebben verschillende kenmerken, risico's en voorwaarden,waaronder kostenstructuur, betalingstermijn, wijze van betaling en mogelijkheden voor klanten om betalingen te betwisten of restitutie aan te vragen.

14. Diensten Garantie

(a) In het geval van een defect, hebben wij het recht om een nieuwe levering te doen of de kwestie te herstellen naar ons oordeel en binnen een redelijke termijn. Indien de poging om het herstelde kunstwerk te leveren niet succesvol is, heeft u de mogelijkheid om ofwel de overeenkomst te annuleren ofwel een redelijke prijsvermindering te eisen.
(b) Voor onze Photography Art Market-werken en Limited Edition-foto's gebruiken we een verscheidenheid aan papier, kleurstoffen, chemicaliën en andere materialen in onze uitbestede productieprocessen die na verloop van tijd kleine veranderingen kunnen vertonen, zoals andere kleurstoffen. Deze veranderingen kunnen verschillen van de ene productiepartij tot de volgende. Verschillen in productkenmerken zijn geen reden voor een gebrek.

15. Retourbeleid

Onze Limited Edition fotografie, prive-collectie, schilderijen en sculpturen worden geleverd met een 14-dagen terugbetalingsbeleid als u niet helemaal tevreden bent. U kunt contact met ons opnemen via info@maestro-gallery.com.

* BELANGRIJK *
Onze Fotografie Kunstmarkt werken zijn uitgesloten van het retourbeleid. Een retourbeleid op grond van artikel 6:230o BW (herroepings- en teruggaverecht) is uitgesloten, omdat de werken volgens uw eigen individuele specificaties worden vervaardigd en gepersonaliseerd zijn (artikel 6:230p BW). Onze Fotografie Kunst is made-to-order (MTO), oftewel op maat gemaakt, wat betekent dat elke afdruk uniek is en afgestemd op uw specificaties. MTO beperkt afval tot een minimum door producten te vervaardigen op basis van op maat gemaakte bestellingen in de opgegeven hoeveelheden. Wij zijn trots op ons vermogen om producten te produceren op een manier die afval minimaliseert.

Terugbetalingen voor onze Limited Edition Fotografie, Privé Collectie, Schilderijen, en Sculpturen kunnen alleen verwerkt worden voor kunstwerken die in perfecte staat geretourneerd worden. Het artikel moet in dezelfde staat verkeren als waarin u het hebt ontvangen, dat wil zeggen ongedragen of ongebruikt, in de originele verpakking inclusief al het beschermende materiaal, en met alle bijbehorende documentatie, zoals de kassabon of het aankoopbewijs, het certificaat van echtheid, en alle andere items in het pakket of de doos. In het onwaarschijnlijke geval dat u niet tevreden zou zijn met uw product, kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling contact opnemen met de klantenservice door een e-mail te sturen naar: info@maestro-gallery.com met:  
- Uw naam
- Een korte uitleg
- Uw ordernummer
- Minstens twee duidelijke foto's van het pakket of de doos.

Als u deze dingen meestuurt, kunnen wij de zaak snel oplossen. Het kan 1-2 werkdagen duren voordat ons team contact met u opneemt. Wij regelen graag een terugbetaling, reparatie of vervanging indien nodig. Bovendien komt u niet in aanmerking voor een claim als u al voor uw aankoop op de hoogte was van de reden van uw claim. Op uw verzoek regelen wij een deur-tot-deur afhaling voor alle retourzendingen, die rechtstreeks met u zal worden gecoördineerd. Wij zullen een volgnummer verstrekken. Als u uw eigen koerier boekt, wordt uw bestelling niet gevolgd door ons systeem, wat kan betekenen dat u niet in aanmerking komt voor een terugbetaling.

Wij behandelen je retourzending nadat we het kunstwerk in goede staat hebben ontvangen. Teruggestuurde artikelen worden binnen 14 dagen na aankomst in ons magazijn terugbetaald. Alle terugbetalingen worden gedaan via de oorspronkelijke betaalmethode en het kan tot 10 werkdagen duren voordat ze op uw rekening verschijnen.

De kosten van het kunstwerk zullen aan u worden terugbetaald, minus administratiekosten. De precieze hoeveelheid is afhankelijk van de lengte, het gewicht en de locatie. Er worden geen BTW of invoerrechten terugbetaald door Maestro Gallery. In sommige situaties kunt u in aanmerking komen om deze kosten terug te vorderen van uw lokale belastingdienst.

Wij kunnen geen omruilingen of terugbetalingen doen als gevolg van schade veroorzaakt door behandeling, opslag of behandeling door de klant.

In het onwaarschijnlijke geval dat het materiaal dat nodig is voor de productie van uw bestelling niet beschikbaar is, zullen wij onmiddellijk contact met u opnemen en, indien mogelijk, een geschatte leveringsdatum geven of alternatieve productopties voorstellen.

16. Persoonlijke Gegevens

Alle informatie is te vinden in ons Privacybeleid, beschikbaar op:https://www.maestro-gallery.com/privacy-beleid/

17. Overdracht van gegevens

Alle informatie is te vinden in ons Privacybeleid

18. Duur van de Algemene Voorwaarden

Maestro Gallery is gebonden door de volgende Algemene Voorwaarden gedurende de volledige duur van de contractuele relatie. Het beleid zal ook van toepassing zijn op alle toekomstige transacties en zakelijke transacties, zonder dat hiervoor telkens een nieuwe bevestiging nodig is, totdat deze worden gewijzigd of de contractuele relatie wordt beëindigd door het wissen van de gegevens van de gebruiker.

19. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. In een dergelijk geval zullen wij u uitdrukkelijk op de hoogte brengen van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op onze website. Uw akkoord zal vereist zijn vooraleer de wijzigingen van kracht worden.

20. Jurisdictie

De algemene voorwaarden worden bepaald door het Nederlands recht. Indien er een geschil ontstaat uit hoofde van het huidige contract, verbinden de Gebruiker en Maestro Gallery zich ertoe een minnelijke schikking na te streven alvorens enige gerechtelijke actie te ondernemen.

Bijgewerkt op 15 augustus, 2022