GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze pagina bevat de voorwaarden en regels voor uw gebruik van www.maestro-gallery.com. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende Gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op de verkoop van producten; zie onze verkoopvoorwaarden voor meer informatie.

Toegankelijkheid van de website

Onze website is volledig vrij te gebruiken. U dient alle nodige maatregelen te treffen om toegang te krijgen tot onze site. Wij behouden ons het recht voor om onze site, of een deel ervan, op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, stop te zetten of te annuleren. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien onze site, of een deel ervan, op enig moment of voor een bepaalde periode niet toegankelijk is.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, behoort alle content op deze site, inclusief auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, toe aan of is in licentie gegeven door ons. Onze content is beschermd door de desbetreffende Nederlandse en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom.

De content van onze site mag niet worden gedupliceerd, gekopieerd, gedistribueerd, verkocht, verhuurd, in sublicentie worden gegeven, worden opgeslagen of anderszins worden hergebruikt, tenzij wij u daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

(a) Rechten met betrekking tot het werk
De kunstenaar behoudt de rechten van het auteurschap van zijn of haar werk, zoals gedefinieerd door de Nederlandse wet, omdat hij of zij het initiatief nam tot de creatie ervan. De auteurs en Maestro Gallery bezitten de vertegenwoordigings- en reproductierechten van de werken die op de website www.maestro-gallery.com worden getoond. Voor elke exploitatie van deze rechten is een gezamenlijke toestemming nodig. Bijgevolg zijn uw rechten op het verworven werk beperkt tot het gebruik voor privé-doeleinden, zonder recht op vertegenwoordiging of reproductie.

(b) Intellectueel eigendomsrecht
De elementen op de site en de site zelf zijn alle beschermd door auteursrechten, merken, tekeningen, modellen en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De volgende elementen zijn niet exhaustief: foto's, afbeeldingen, ontwerpen, illustraties, teksten, video's, logo's, screensavers, achtergronden, handelsmerken, modellen, softwareprogramma's. Deze materialen zijn ofwel eigendom van Maestro Gallery of worden gebruikt met de toestemming van hun eigenaren.

Bijgevolg is elke reproductie, representatie, gebruik, aanpassing, wijziging, opneming, vertaling of commercialisering, hetzij gedeeltelijk of integraal, verboden, ongeacht de methode of het medium zijn verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Maestro Gallery.

Sites die naar de onze linken

Onze site mag gelinkt worden zolang dit eerlijk en legaal gebeurt, en zonder enige vorm van associatie, onderschrijving of goedkeuring van onze kant te impliceren waar die niet bestaat. U mag geen gebruik maken van de logo's of handelsmerken die op onze site staan zonder onze toestemming, en u mag dit niet doen op een manier die onze reputatie schaadt of oneerlijk gebruikt.

Links naar andere sites

Wij kunnen op onze website links naar andere websites opnemen. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is er geen verband tussen deze sites en onze website. Sites van derden vallen niet onder onze controle of verantwoordelijkheid. De aanwezigheid van een link naar een andere site op onze site is uitsluitend bedoeld voor uw gemak en duidt niet op enige goedkeuring van de sites of degenen die er verantwoordelijk voor zijn.

Account

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van onze site (zoals de mogelijkheid om dingen van ons te kopen), kan het nodig zijn dat u een account aanmaakt.

Als u jonger bent dan 18 jaar, is het u niet toegestaan een account aan te maken. U moet uw ouder of wettelijke voogd vragen om een account voor u aan te maken als u jonger bent dan 18 jaar en gebruik wilt maken van de onderdelen van onze site waarvoor een account vereist is. U mag het alleen onder hun toezicht gebruiken.

Wanneer u een account aanmaakt, moet u correcte en volledige informatie verstrekken. U moet uw account up-to-date houden als uw informatie in de toekomst verandert. Wij raden u aan een sterk wachtwoord voor uw account te kiezen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord veilig te bewaren. Als u denkt dat uw account wordt gebruikt zonder uw toestemming, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van uw account.

Het is niet toegestaan de account van een andere gebruiker te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Zoals vermeld in ons Privacybeleid, worden alle persoonlijke gegevens die u in uw account verstrekt, verzameld, gebruikt en opgeslagen in overeenstemming met uw rechten en onze wettelijke vereisten.

U hebt de mogelijkheid om uw account op elk moment te beëindigen. Uw informatie zal worden verwijderd als u uw account sluit. Het sluiten van uw account zal ook voorkomen dat u toegang krijgt tot alle delen van onze site waarvoor een account nodig is.

Onze communicatie naar u

U kunt af en toe belangrijke waarschuwingen per e-mail ontvangen als u ons een e-mailadres verstrekt. U kunt in deze kennisgevingen op de hoogte worden gebracht van serviceaanpassingen en wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden.

Wij respecteren uw recht op privacy. Als u besluit marketinge-mails van ons te ontvangen, zullen wij deze alleen verzenden als u ons daarvoor toestemming geeft. De link om u uit te schrijven staat in elke e-mail die wij versturen. Het kan tot 14 werkdagen duren voordat uw herziene keuzes van kracht worden als u zich op enig moment afmeldt voor het ontvangen van marketing e-mails van ons.

Neem contact met ons op als u zorgen of klachten heeft over onze communicatie (inclusief, maar niet beperkt tot, marketing e-mails).

Disclaimers

Niets op de website mag worden opgevat als advies waarop u zou moeten vertrouwen. Hij is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden.

Onze Aansprakelijkheid

Hoewel wij ernaar streven dat deze site en alle gelinkte sites vrij zijn van virussen en andere malware, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade als gevolg van een virus of andere malware, een distributed denial-of-service-aanval, of ander schadelijk materiaal of schadelijke gebeurtenissen die een nadelige invloed kunnen hebben op uw hardware, software, gegevens of ander materiaal dat ontstaat als gevolg van uw gebruik van deze site. Wij stellen ook alles in het werk om onze site goed en vlot te laten werken. Echter, als onze site niet beschikbaar is voor een periode van tijd als gevolg van technische problemen buiten onze controle, accepteren wij geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke onderbreking.

Beleid inzake aanvaardbaar gebruik

Onze website mag alleen worden gebruikt op een legale manier. Onze site mag niet worden gebruikt op een onwettige of frauduleuze manier.

Privacy en cookies

Verder zijn ons Cookie- en Privacybeleid van toepassing op uw gebruik van deze site, te vinden onderaan de pagina. Door deze verwijzing zijn deze beleidslijnen in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen.

Bijgewerkt op 15 augustus, 2022